CEVRO Institut, o.p.s.

Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, Nové Město + 420 221 506 706 olga.karnikova@vsci.cz

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin s praktickým využitím v oblasti veřejného života.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, MPA studium
humanitní
27590101
olga.karnikova@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: + 420 221 506 706
Studijní oddělení: +420 221 506 707
Studijní oddělení: olga.karnikova@vsci.cz
Studijní oddělení: simona.vankova@vsci.cz
+420 221 506 709
Vysoká škola CEVRO Institut od svého samotného vzniku usiluje o navázání akademické spolupráce se zahraničními vysokými školami. Našim prvořadým cílem je poskytnout studnetům příležitost ke studiu v zahraničí, které se dnes stává samozřejmou součástí vysokoškolského studia. Studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v délce několika týdnů, jednoho či dvou semestrů představuje nejen nezastupitelnou studijní zkušenost, ale je také zdrojem dalších životních zkušeností, jazykových znalostí nebo nových osobních kontaktů.Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Studijní programy realizované na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V současné době je možné přihlásit se k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu dvou akreditovaných studijních programů:

 •  Studijní program: Právní specializace
(a) bakalářský studijní obor: Veřejná správa
(b) navazující magisterský obor: Veřejná správa 
 
 • Studijní program: Politologie
  (a) bakalářský studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy
(b) navazující magisterský obor: Politologie
 
 • Bakalářské studium trvá tři roky a magisterské studium trvá dva roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. V případě navazujícího magisterského oboru se jedná o obhajobu diplomové práce.

 • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.), resp. titul magistr (Mgr.).

 • Vysoká škola CEVRO Institut má právní formu obecně prospěšné společnosti, která byla založena 29. června 2006. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla Městským soudem v Praze zapsána dne 11. září 2006.

 • Zakladatelem CEVRO Institut, o.p.s. je občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie


Bc. - 30/4/09, 12/06/09, 07/09/09; Mgr. - 29/05/09, 09/09/09
Bc. - 28/05/09, 25/06/09, 15/09/09; Mgr. - 17/06/09, 17/09/09
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
04/03/09, 01/04/09, 06/05/09, 03/06/09

Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá buďto formou písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, nebo formou ústního motivačního pohovoru. Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.


Magisterské studium

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá formou ústního pohovoru během něhož se hodnotí zejména studijní schopnosti a znalosti uchazeče získané v průběhu předchozího studia v bakalářském stupni a odborné zaměření bakalářské práce obhájené uchazečem. Uchazeč do magisterského stupně studia by měl mít s sebou k pohovoru  také seznam jím přečtené odborné literatury. Pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut. 
Veřejná správa - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 53000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Studiem tohoto oboru získá absolvent znalosti o veřejné správě, její organizaci a činnosti, o veřejných rozpočtech, včetně základního právního, politologického a ekonomického pojmového aparátu. Součástí studia je také získání znalostí z oboru sociologie a psychologie, potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty (vykonavateli) veřejné správy a jejími adresáty (problematika dobré správy). Velký důraz je v oboru kladen na zvládnutí teorie a praxe správního procesu, včetně schopnosti prakticky rozhodovat ve veřejné správě, a to zejména na základě znalosti hmotně právní úpravy důležitých oblastí veřejné správy, správního práva a v potřebné míře i oborů soukromého práva.

Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 53000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Studiem oboru Politologie a mezinárodní vztahy získá student základní orientaci v teoreticko-empirických přístupech k předmětu studia – tedy k podstatě, principům a pravidlům formování vnitřní politiky státu na nejrůznějších stupních i jeho působení navenek v interakci s dalšími aktéry mezinárodních vztahů.

Veřejná správa - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 54000 Kč
 • 54000 Kč
Čeština
Absolventi oboru získají znalosti o organizaci a činnosti veřejné správy a osvojí si při studiu dovednosti nezbytné pro výkon veřejné správy (služby). Absolventi budou způsobilí realizovat úkoly veřejné služby. Dokáží hodnotit a postihnout nejzávažnější rysy problému systematickým poznáváním a samostatným studiem odborných informací. Budou ovládat potřebné správní a řídící úkony zajišťující bezchybné fungování veřejně správních orgánů a institucí.

Politologie - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 54000 Kč
 • 54000 Kč
Čeština
Absolvent magisterského studijního programu Politologie je připraven k uplatnění v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích, aparátech politických stran, v diplomacii, veřejné správě nebo jako politický analytik, komentátor v médiích apod. Teoreticky zaměření studenti mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů.