Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s r.o.

Lindnerova 575/1, 18000 Praha 8 - Libeň 284 840 027 info@svses.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií(SVŠES) poskytuje vzdělání v oborech Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Bezpečnostní management a v kurzech celoživotního vzdělávání formou e-learningu.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
26198037
studijni@svses.cz
www.svses.cz
Čeština
Ne
Ne
sekretariát: 284 840 027
sekretariát: 284 841 027
Studijní oddělení: 284 841 196
Obecný email: info@svses.cz
Studijní oddělení: studijni@svses.cz
Rektorát školy: rektorat@svses.cz
284 841 196

Naše škola se opakovaně umísťuje mezi nejlepšími vysokými školami v uplatnění absolventů na trhu práce. O této skutečnosti vypovídají výsledky studií publikovaných Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podle studie Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zaměřené na zjištění „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2006“ se naše škola s mírou nezaměstnanosti 0,7 % umístila na třetím místě mezi všemi hodnocenými vysokými školami a fakultami v ČR (při průměrné míře nezaměstnanosti 5,4 %), přičemž mezi soukromými vysokými školami na místě prvním.

Zájem o absolventy SVŠES je důkazem zájmu o studijní programy a obory, které úspěšně uskutečňujeme.

Žebříček škol si ve formátu PDF můžete prohlédnout zde
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Soukromá vysoká škola ekonomických studií návazala na jedenáctiletou tradici první soukromé střední školy v České republice. V roce 1990 založil Miloslav Marek První soukromou pětiletou obchodní akademii, která poskytovala úplné střední odborné vzdělání a vyšší odbornost v oboru podnikové ekonomiky a počítačového zpracování dat. Novela Školského zákona v roce 1995 umožnila přeměnu této školy na Soukromou vyšší odbornou školu a První soukromou obchodní akademii.

Zákon 111/1998 Sb. (zákon o VŠ), který umožnil vznik soukromých vysokých škol, vytvořil podmínky pro další kvalitativní přeměnu školy. Činnost Soukromé vyšší odborné školy a První soukromé obchodní akademie byla ukončena a na základech, jež vytvořila, byla vybudována Soukomá vysoká škola ekonomických studií.

Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola jí byl udělen 21. 8. 2000.

Studijní obory:
Bakalářský studijní program B6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT s obory:
6208R159 MEZINÁRODNÍ EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ
6208R045 MANAGEMENT ORGANIZACÍ
6202R048 ÚČETNICTVÍ

Bakalářský studijní program B6808 OCHRANA A BEZPEČNOST ORGANIZACE
s oborem:
6806R012 BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT

Forma studia ve všech oborech:
prezenční – délka studia 3 roky (přímá výuka denně)
kombinovaná – s rozpisem studijních plánů na 3,5 roku (přímá výuka 1x v týdnu - v pracovní den + 3x v sobotu v každém semestru)

Udělovaný titul: bakalář, ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem

Podmínky přijetí ke studiu:
Základní podmínkou přijetí je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a chuť studovat. Absolventy (studenty) VŠ a VOŠ lze přijímat i mimo stanovené termíny přijímacího řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Obsah přijímacího pohovoru:
· seznámit se s představami studenta o oboru, který chce studovat, a jeho budoucím uplatnění a zjištění obecných studijních předpokladů
· volba cizích jazyků
· vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia
· projednání obsahu uzavírané smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu

Jak se přihlásit:
Uchazeči podají přihlášku na tiskopise SEVT (Přihláška na vysoké školy)
· poštou na adresu SVŠES
· osobně na studijním oddělení školy (1. patro hned u schodiště)

Kde získat přihlášku:
· na našich www.svses.cz
· zakoupit v prodejnách SEVT či přes jejich stránky na internetu
· zakoupit v některých prodejnách učebnic
· vyzvednout si ji osobně na studijním oddělení SVŠES

Termíny pro podání přihlášek:
I. termín od 2. 3. do 29. 5. 2009-03-26
II. termín od 2. 6. do 31. 7. 2009-03-26
III. termín od 1. 8. do 15. 9. 2009

Poplatek za přijímací řízení:
500,- Kč je nutné uhradit před nebo při podání přihlášky bezhotovostně, složenkou, nebo
v hotovosti při osobním podání přihlášky.
Doklad (jeho kopii) o uhrazení poplatku přilepte na vyznačené místo v přihlášce.
č. účtu: 3640180277/0100

Školné:
Školné za jeden semestr činí 26.500,- Kč, hradí se vždy na jeden semestr dopředu

Dny otevřených dveří:
15. 4. 2009, 13. 5. 2009, 10. 6. 2009, 24. 6. 2009 vždy od 14:00 do 17:00
8. 7. 2009, 22. 7. 2009, 5. 8. 2009, 19. 8. 2009 vždy od 10:00 do 14:00
Informace podáváme i individuálně každému uchazeči zvlášť, návštěvu je možné si domluvit na tel: 284 84 11 96; 284 84 00 27.


E-learningové kurzy celoživotního vzdělávání:
· Daňová evidence
· Základy účetnictví
· Bezpečnost počítačů
· Psaní a úprava dopisů a dokumentů
· Úvod do psychologie
· Právo v hospodářské praxi I
· Tvorba webových stránek

Jak se přihlásit:
Elektronicky na http://www.svses.cz/studium/kurzy/ekurzy.php, vstup pro přihlášení je u každého kurzu zvlášť. Zahájení kurzu není vázáno na pevný termín, lze do něj vstoupit kdykoliv - stačí poslat přihlášku a uhradit kurzovné.

Forma studia:
On-line z pohodlí domova, čas a tempo si určuje student. Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost, jsou velmi vhodné pro osoby se zdravotním postižením, neboť nevyžadují docházku na přednášky. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Podmínky přijetí:
Podání přihlášky a úhrada platby kurzovného.

Délka trvání:
Tři měsíce, kurzy lze prodloužit dle individuálního tempa každého studenta.

Cena kurzu:
Ceny kurzů se pohybují od 2 500 do 3 500 Kč.

Dvě třetiny našich studentů tvoří tzv. "dálkaři", pro které máme vytvořeny elektronické učebnice a studium mohou absolvovat alespoň částečně i formou e-learningu. Kombinace přímé výuky, elektronických pomůcek dostupných studentům na našich www a on-line studia je velmi efektivní, studenti dosahují výborných výsledků.  Druhé dvě zmíněné formy mohou studentům do jisté míry nahradit informace, o které přicházejí, jestliže se na přímou výuku nemohou např. z pracovních důvodů dostavit. Možné jsou i individuální úpravy studijních plánů tak, aby se např. termíny zkoušek nekřížili s pracovními povinnostmi.
Vzdělávání poskytované naší školou je velmi kvalitní, dokladem toho je uplatnění absolventů na trhu práce - umisťujeme se standardně mezi prvními vysokými školami v České republice (včetně škol státních a veřejných), a úspěšnost našich absolventů v navazujících magisterských programech.
Během studia mohou studenti (i kombinované formy studia) vyjet na studijní či pracovní pobyty do zahraničí, škola je zapojena do programu ERASMUS, což umožňuje studentům čerpat na tyto pobyty nemalou finanční podporu. Vzhledem k tomu, že počet studentů není příliš vysoký, je jejich šance na vycestování v rámci tohoto programu opravdu velká.
Velmi kvalitní je poskytovaná jazyková výuka, v rámci studijních programů u nás studenti absolvují dva jazyky dle vlastního výběru (obvykle jsou žádány Aj, Nj, Rj, Šj).


 02. 03. - 29. 05. 2009
15. - 18. 06. 2009
500,- Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
14/01/2009, 11/02/09, 11/03/09, 15/04/09, 13/05/09 vždy od 14:00 do 17:00

Základní podmínkou studia je úplné střední (úplné střední odborné) vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventy nebo studenty VŠ nebo VOŠ lze přijímat i mimo stanovené termíny přijímacího řízení (přestupy). Přihlášky se podávají rovněž na tiskopise SEVT 49 145 0 (Přihláška ke studiu na vysoké škole), která musí být řádně vyplněna v ideálním případě včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na VŠ (potvrzení musí být předloženo nejpozději v den podpisu smlouvy). Informace o průběhu studia musí být ověřeny, nebo musí uchazeč předložit originály vysvědčení k ověření, které provádí bezplatně škola sama.

Přihlášku lze doručit poštou na adresu školy osobně na studijní oddělení školy. Přihlášku nelze podat elektronicky.
Management organizací - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 26500 Kč
 • 26500 Kč
Čeština
Výuka ve studijním oboru „Management organizací“ je zaměřena na výchovu manažerů, schopných zajistit účelné a efektivní fungování té oblasti činnosti v organizaci, za jejíž výsledky nesou osobní odpovědnost. Struktura studijního plánu v tomto oboru vychází ze základního pojetí kořene pojmu, který je součástí názvu oboru – management. Tím je anglické sloveso „to manage“, což v překladu znamená „zajistit, aby věci fungovaly“. Studijní obor vede k vytvoření znalostní a dovednostní základny, která absolventům umožní kreativní a přitom účinné manažerské působení na jednotlivé funkce společensko-ekonomického systému organizace.

Účetnictví - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 26500 Kč
 • 26500 Kč
Čeština
Studijní obor Účetnictví připravuje studenta na profesi účetního odborníka. Je koncipován tak, aby odpovídal stále rostoucímu významu účetnictví v rámci podniku, národní a mezinárodní ekonomiky a narůstající potřebě další specializace účetnictví jako jedné z nejvýznamnějších technik managementu na všech úrovních, ve všech formách vlastnictví a druzích činnosti.

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 26500 Kč
Čeština
Ve výuce předmětů tohoto oboru je věnována výrazná pozornost mezinárodním ekonomickým vztahům a podnikání, mezinárodnímu právu a právu EU. Student získá přehled o cílech a aktuálních aktivitách evropských a mezinárodních organizací. Student také získá nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti informatiky. Součástí oboru je i studium dvou cizích jazyků.

Bezpečnostní management - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 26500 Kč
 • 26500 Kč
Čeština
Obor Bezpečnostní management připraví odborníky schopné aplikovat principy managementu do oblasti vytváření a řízení systému prevence bezpečnosti podniku, odstraňování zjištěných nedostatků, eliminování nebezpečí a následků jeho ohrožení. Ekonomický základ vzdělání získaný v tomto oboru je nezbytný pro odborné posuzování ekonomických vztahů, zatímco bezpečnostní erudice vytváří předpoklad pro ochranu ekonomických zájmů, stability, efektivnosti a bezpečnosti v organizaci.