Vysoká škola hotelová v Praze, s. r. o.

Svídnická 506, 181 0 Praha 8 +420 283 101 111 info@vsh.cz

Soukromá vysoká škola s více než dvěma tisíci studenty. Vznikla ve druhé polovině r. 1999 jako první specializovaná vysoká škola zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v ČR.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, MBA
ekonomické
256 19 161
studijni@vsh.cz
www.vsh.cz
Čeština
Ne
Ne
sekretariát: : +420 283 101 111
studijní oddělení: +420 283 101 135
studijní oddělení : +420 283 101 180
info@vsh.cz
+420 233 541 905

PROGRAM ERASMUS
VŠH vyhověla náročným podmínkách a získala od Evropské komise oprávnění tzv. Extended University Charter na celé programovací období 2007- 2013.   Má uzavřeno již 16 bilaterálních smluv s veřejnými i soukromými vysokoškolskými institucemi v 11 členských zemích EU. 
V rámci tohoto zapojení do mezinárodního programu ERASMUS studenti pravidelně vyjíždějí na výměnné studijní a pracovní pobyty do zahraničních partnerských institucí v  Belgii, Dánsku, Itálii, Kypru, Litvě, Německu, Portugalsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku,Velké Británii.
Při zajišťování pracovních stáží VŠH spolupracuje  s partnery v Řecku a ve Španělsku.
 
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne


Vysoká škola hotelová v Praze vznikla jako první specializovaná vysoká škola, zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Akreditaci obdržela VŠH v červenci 1999 jako jedna ze tří prvních soukromých vysokých škol, akreditovaných na základě nového vysokoškolského zákona, a výuku zahájila již od akademického roku 1999/2000. Naším cílem je nabídnout zájemcům o práci v atraktivním oboru služeb vysoce profesionální přípravu, která jim umožní:

 • pracovat ve středním a vrcholovém managementu hotelových řetězců a dalších zařízení, spojených s cestovním ruchem;
 • podnikat v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu;
 • zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů.

Cestou, jak dosáhnout tohoto cíle, je neustálá péče o zvyšování kvality výuky, její obohacování o nejnovější odborné poznatky a trendy a propojování teorie s praxí. O kvalitu výuky se na VŠH stará 55 učitelů na plný úvazek, z toho 13 profesorů a docentů, a na výuce se podílí dalších 30 odborníků z praxe či jiných vysokých škol, z toho 10 profesorů a docentů.

V současnosti nabízí VŠH 5 bakalářských a 3 magisterské studijní programy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pro zájemce z řad manažerů připravila VŠH ve spolupráci s Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS) při VŠE Praha mezinárodně akreditovaný magisterský titul Master of Business Administration - MBA se specializací na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.

Vysoká škola hotelová v Praze poskytuje studentům veškeré zázemí potřebné k úspěšnému studiu. V současnosti nabízí VŠH pro výuku dvě moderní, plně klimatizované auly, počítačové učebny a řadu poslucháren plně vybavených pro multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, cvičnou restauraci a kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů. Většina prostor školy je pokryta WiFi sítí, takže studenti mají možnost se připojit na internet.

V roce 2008 proběhla kompletní modernizace studovny, kde je instalován velký počet počítačových stanic s rychlým připojením k síti. Studovna školy poskytuje prostory pro studium, včetně čítárny, kopírovacích zařízení a tisku z PC. K dispozici je ve studovně i půjčovna literatury a prodejna skript. Ve všech oborech, které se na škole vyučují, jsou nejlepšími odborníky z řad pedagogů školy i externistů připravovány vysokoškolské učební texty.

Stravování je zajištěno ve školní restauraci s obsluhou, kde v rámci praxe obsluhují studenti střední hotelové školy, která je v objektu rovněž umístěna, dále mají studenti k dispozici dva denní bufety. V budově školy se nachází také veřejně přístupná restaurace Magnificent, s denním provozem od 10,00 do 22,00 hod.

Pro mimopražské studenty škola doporučuje ubytovací zařízení hotelového typu za zvýhodněnou cenu, se kterým má dobré zkušenosti.do 9.9.2
02/06/09 - bakalářské studium - prezenční, 04/06/09 - bakalářské studium - kombinované, 18/06/09 - magisterské studium - prezenční a kombinované, 27/08/09 - všechny typy a formy studia
500 Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
14/5, 11/6, 8/7, 25/8/2009 a kdykoliv po dohodě
Přijímací pohovory zahrnují:
• ověření způsobilosti ke studiu – splnění podmínek;
• výběr studovaných cizích jazyků – angličtina povinně, jako druhý jazyk němčina, španělština, ruština, francouzština (pokud je na jazyk aspoň 15 zájemců), alternativně náhradní volba druhého jazyka;
• zjištění stupně znalosti cizích jazyků pomocí rozřazovacích testů a zařazení do příslušné úrovně výuky.Hotelnictví
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 65 Kč
 • 40 Kč
Čeština
Studium je zaměřeno na profesní výchovu odborníků, připravených na funkce v řízení (včetně státní správy), provozu i v podnikatelských činnostech v hotelích, v ubytovacích, restauračních a souvisejících obchodních zařízeních. Široce koncipovaný bakalářský studijní obor Hotelnictví zahrnuje celé spektrum turismu. Jeho kompatibilita s obdobnými programy v zahraničí umožňuje absolventům uplatnit se v tuzemských i mezinárodních společnostech hotelového průmyslu, ale i možnost dalšího vzdělávání.

Management destinace cestovního ruchu
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 65 Kč
 • 40 Kč
Čeština
V zájmu úspěšného vytváření a nabízení destinace na trhu cestovního ruchu je nutné, aby se managementu destinací věnovali odborníci, kteří budou schopni efektivně koordinovat činnosti všech zainteresovaných subjektů. Absolventi naleznou uplatnění v samotných subjektech destinačního managementu, v návazných firmách zajišťujících služby cestovního ruchu, v marketingových organizacích cestovního ruchu, v oblasti veřejné správy a také v mezinárodních institucích.

Marketingové komunikace ve službách
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 65 Kč
 • 40 Kč
Čeština
Marketingové komunikace ve službách vycházejí rovněž ze společného ekonomicko-manažerského základu, jsou však zaměřeny na mediální komunikace v rámci marketingu služeb. Absolventi mají uplatnění nejen v organizacích cestovního ruchu, ale i jako tiskoví mluvčí, v oboru public relations, v podnikových časopisech, v rozhlasu a televizi, v grafických studiích i reklamě, ale i ve zdravotnictví apod.

Management volného času
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 65 Kč
Čeština
Využití volného času se stává důležitou součástí života moderní společnosti. Protože se dnes jedná také o ekonomicky významný obor, vzniká potřeba odborného, specializovaného a činorodého rozvíjení konceptu využití volného času opřená o potřebné vzdělání. Absolventi oboru management volného času naleznou uplatnění jak v oblasti dosavadních obvyklých aktivit cestovního ruchu, tak i v nejrůznějších volnočasových zařízeních, jakými jsou například sportovní kluby, aquaparky a jiná kulturní zařízení.

Management dopravních služeb
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 52 Kč
 • 40 Kč
Čeština
Cílem bakalářského studijního oboru Management dopravních služeb, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008/2009, je připravit absolventy pro výkon manažerských funkcí v podnicích zajišťujících dopravní služby, v cestovních kancelářích, hotelových řetězcích, ale také ve státní a veřejné správě v oblasti dopravy a souvisejících služeb.

Management hotelnictví a lázeňství
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 65 Kč
 • 65 Kč
Čeština
Obor navazuje na šířeji pojatý a pragmaticky zaměřený stupeň bakalářského studia a je formován tak, aby se absolventi orientovali teoreticky i prakticky ve všech činnostech potřebných pro jednotlivé hospodářské subjekty hotelnictví a lázeňství. Ke studiu jsou přijímáni i bakaláři z jiných škol a oborů, kteří musí složit v průběhu jednoho roku 2 - 3 vyrovnávací zkoušky.

Management prosperity, rizik, auditu a krize
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 65 Kč
 • 65 Kč
Čeština
Cílem oboru je vychovávat odborníky specializované na krizový management, zaměření podnikatelské i neziskové sféry, jakož i pro instituce státní a regionální správy – správce konkurzních podstat, likvidátory, pracovníky controllingu, interního auditu a správce majetku.

Marketingové komunikace
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 65 Kč
 • 65 Kč
Čeština
Absolventi oboru získají znalosti z oblasti řízení mediálních procesů; uplatnění najdou v PR agenturách, managementu hotelových řetězců, kulturních a neziskových organizacích i ve státní správě a samosprávě.