Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 7, 150 00 Praha 5 +420 210 082 418 info@vszdrav.cz

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Radiologický asistent.


Vysoká
Praha
Bc.
přírodovědné
27235530
+420 210 082 418
www.vszdrav.cz
Čeština
Ne
Ne
studijní oddělení - vedoucí - bc.Lucie Škorpíková: +420 210 082 418
sekretariát - Ing.Jana Lauterbachová: +420 210 082 412
ředitel - Ing.František Kunc, PhD.: +420 210 082 413
Kontaktní mail: info@vszdrav.cz
+420 257 316 787

Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává  i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy.
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství. Má interdisciplinární a multiprofesní charakter. Program postupuje od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách. Vede studenty k samostatnému rozhodování.

Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny,  posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborná praxe probíhá zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Praze. Škola spolupracuje se zahraničními pracovišti (Anglie,Německo) v rámci výměnných stáží.

Radiologický asistent - absolventi mají teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech. Jsou odborníky pro práci v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Jsou připraveni pracovat s vyspělou technikou v návaznosti na psychologický přístup za využití znalostí medicínských předmětů. Mají osvojeny základy a techniky specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Jsou schopni rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat. Jsou připraveni provádět činnosti související s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů.24. 6. 2009 (náhradní termín 26.6. 2009), 26.8. 2009 (náhradní termín 9.9. 2009)
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
9. 4. 2009, 11.00 - 18.00 hodin
Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání a úředně ověřený prospěch podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy (uchazeči uvedou jazyk, který, chtějí studovat).
Součástí lékařského potvrzení je datum očkování proti hepatitidě B, pokud proběhly všechny tři dávky.Všeobecná sestra
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 34000 Kč
Čeština
Studium připravuje teoreticky a hlavně prakticky odborné pracovníky pro zdravotnické instituce v České republice (dále jen ČR) i ve státech Evropské unie (dále jen EU). Odborná příprava je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko behaviorálních předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské péče ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Obor dále poskytuje znalosti z anatomie a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy a veřejného zdraví. Soubor předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření a fyzioterapie a dále znalostmi práva a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na komunikativní dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu a komunikaci s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Porodní asistentka
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 34000 Kč
Čeština
Studium připravuje teoreticky a hlavně prakticky odborné pracovníky pro zdravotnické instituce v České republice (dále jen ČR) i ve státech Evropské unie (dále jen EU). Odborná příprava je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko behaviorálních předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské péče ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Obor dále poskytuje znalosti z anatomie a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy a veřejného zdraví. Soubor předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření a fyzioterapie a dále znalostmi práva a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na komunikativní dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu a komunikaci s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Radiologický asistent
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 56000 Kč
Čeština
Radiologický asistent - absolventi mají teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech. Jsou odborníky pro práci v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Jsou připraveni pracovat s vyspělou technikou v návaznosti na psychologický přístup za využití znalostí medicínských předmětů. Mají osvojeny základy a techniky specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Jsou schopni rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat. Jsou připraveni provádět činnosti související s radiační ochranou pacientů a personálu.