Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068, 39701 Písek +420 382 264 212 famo@filmovka.cz

Cíl a poslání studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění.


Vysoká
Jihočeský
Bc.
umělecké
26074184
nada.vrbova@filmovka.cz
www.filmovka.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 382 264 212
Kontaktní e-mail: famo@filmovka.cz
Studijní oddělení: nada.vrbova@filmovka.cz
Ekonomické oddělení: alena.cvrkova@filmovka.cz
+420 382 264 212
Studijní program čtyř kateder filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku poskytne posluchačům všechny potřebné informace o tvorbě audiovizuálního díla a všech navazujících disciplin. Cílem a posláním studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění, kulturního rozhledu. Podpořit v každém posluchači cit pro hluboké vnímání, stimulovat jeho schopnosti komplexního hodnocení reality, rozvoj vnitřního světa a vlastních citových rozměrů, ale vytvořit také prostor vzájemného obohacování, úcty a uznání individuální názorové vyhraněnosti i hledání společného spojujícího tématu a myšlenky.


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku je soukromou výběrovou vysokou uměleckou školou s bakalářským studijním programem.
Studijní program čtyř kateder filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku poskytne posluchačům všechny potřebné informace o tvorbě audiovizuálního díla a všech navazujících disciplin. Cílem a posláním studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění, kulturního rozhledu. Podpořit v každém posluchači cit pro hluboké vnímání, stimulovat jeho schopnosti komplexního hodnocení reality, rozvoj vnitřního světa a vlastních citových rozměrů, ale vytvořit také prostor vzájemného obohacování, úcty a uznání individuální názorové vyhraněnosti i hledání společného spojujícího tématu a myšlenky.do 31. března 2009
20. dubna 2009 v 10 hod.
1000
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška v písemné i ústní podobě poskytuje obraz profilu uchazeče z hlediska kreativity a verbální, obrazové a zvukové invence, hloubky a trvalosti zájmu o obor (orientace v kinematografii, základní znalost ostatních druhů umělecké tvorby, elementární technické znalosti ze sféry filmu a digitálního záznamu a zpracování audio-vizuálního díla), osobnostní psychologie (pohotovost, schopnost navázání kontaktu, stabilita).

Přijímací řízení je oborové a dvoukolové

1. kolo:
Oborová přijímací komise posoudí bez účasti uchazečů předložené povinné práce z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče. Do druhého kola budou písemně pozváni pouze ti uchazeči, jejichž práce v hodnocení přijímací komise splní talentová kritéria, která jsou předpokladem úspěšného studia. Ostatním uchazečům bude do 10 dnů od rozhodnutí přijímací komise písemně sděleno, že v prvním kole přijímací zkoušky neuspěli.

2. kolo:
Ve druhém kole uchazeči podstoupí písemnou zkoušku, v níž prokáží znalosti z dějin filmu, dějin literatury, dějin divadla, dějin výtvarného umění, dějin hudby apod. Znalostní test prokáže dlouhodobější zájem uchazeče o filmovou tvorbu a umělecké obory s ní související; dále uchazeči vypracují rozbor filmu, který jim bude na místě promítnut, který prokáže míru schopnosti analytického myšlení a reflexe složek, které vytváří celkový tvar filmového díla a rozhodují o jeho působivosti; nakonec podstoupí ústní zkoušku před oborovou přijímací komisí, během níž budou hlouběji prověřeny znalosti v návaznosti na testy.
Audiovizuální tvorba
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Absolvent tříletého studia je seznámení s profesními úkony filmové a televizní tvorby, aby mohl ve své praxi vykonávat funkce režiséra, scenáristy či dramaturga hraných a dokumentárních filmů, audiovizuálních děl a televizních pořadů.

Obraz, střih a zvuk v AV tvorbě
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Absolventi se seznámili v dostatečné šíři se všemi klasickými i nově vznikajícími způsoby a technologiemi záznamu a zpracování filmového a televizního obrazu, zvuku ve filmu, televizi (všech formátů a žánrů), v rozhlase a divadle.

Organizace a řízení AV tvorby
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Cílem vysokoškolského studia daného oboru je připravit absolventy pro praktický výkon řídících funkcí v oblasti tvorby, výroby a šíření audiovizuálních děl a současně připravit absolventy na možnost návazného magisterského studia na školách ekonomického a uměleckého směru.

Animovaná tvorba
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 60000 Kč
Čeština
Absolventi se v průběhu studia seznámí se všemi technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu. Uplatnění najdou ve specializovaných studiích, zabývajících se animovanou tvorbou, jako je např. Studio Bratři v triku, Studio Jiřího Trnky, AniFilm, Anima s.r.o., Via Lucis a dalších obdobných. Dále v agenturách, které se věnují zvláštním filmovým postupům a trikům, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích.