Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice +420 274 815 044 info@mup.cz

Směřujeme k tomu, abychom se stali akademickým centrem pro oblast Mezinárodních vztahů a evropských studií a pro společenské vědy vůbec.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, doktorské
humanitní
26482789
info@mup.cz
www.mup.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 274 815 044
Kontaktní telefon: +420 274 821 235
Kontaktní telefon: +420 221 411 121
Kontaktní e-mail: info@mup.cz
+420 274 817 190
Naši studenti si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, šesti magisterských a dvou doktorských oborů.


Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano


Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. O školu je mezi uchazeči o vysokoškolské studium velký zájem. V posledních letech přijímáme kolem 650 nových studentů ročně a v akademickém roce 2007/2008 naše univerzita dosáhla celkového počtu 2 500 studujících. Naši studenti si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, pěti magisterských a také jednoho doktorského oboru, jelikož v dubnu 2007 Akreditační komise vlády ČR schválila naší instituci, jako teprve druhé soukromé vysoké škole, žádost o akreditaci doktorského studia. MUP se tak stala univerzitou pro Česko i Evropskou unii.

Směřujeme k tomu, abychom se stali akademickým centrem pro oblast Mezinárodních vztahů a evropských studií a pro společenské vědy vůbec. Úzce spolupracujeme s Ústavem mezinárodních vztahů, s Institutem pro evropskou politiku – Europeem, s Úřadem průmyslového vlastnictví, s Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. V roce 2005 jsme založili Centrum pro studium Středního východu, které pravidelně pořádá diskusní kulaté stoly, semináře a konference. O rok později vzniklo Centrum pro filosofii.  Od akademického roku 2006-2007 nabízí naše škola studium v angličtině v rámci programu IRES (International Relations and European Studies).

V rámci jazykové výuky škola umožňuje přípravu na vykonání zkoušek pro udělení mezinárodního certifikátu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Jsme jedinou soukromou vysokou školou univerzitního typu v ČR, která v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a Průmyslové vlastnictví vysílá své studenty v rámci programu Erasmus. Jedná se o jedno a dvousemestrální studijní pobyty v zahraničí na univerzitách ve Velké Británii, Nizozemí, Španělsku, Německu, Itálii, Belgii, Francii a Švédsku. Na druhé straně škola umožňuje řádné studium i zahraničním studentům, kteří mohou navíc na katedře jazyků navštěvovat kurzy češtiny pro cizince.14 dní před termínem přijímacích zkoušek
3.6., 24.6., 5.8., 2.9., 23.9. 2009
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 1.9., 22.9. 2009

Do kombinovaného studia všech oborů vyučovaných na MUP (kromě oboru Anglofonní studia) se přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 koná bez přijímacích zkoušek (kromě studentů, kteří se hlásí do programu pro handicapované posluchače). 
Humanitní studia - bakalářské studium
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 55000 Kč
Čeština
Zaměření studia Struktura studijního oboru nabízí kvalitní humanitní vzdělání s důrazem na porozumění sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní společnosti v kontextu současných globálních a integračních procesů a změn. Studenti získají vzdělanostní základ pro pochopení aktuálních sociálních a politicko-občanských problémů, kterým ČR i celá Evropa v současnosti čelí.

International Relations and European Studies - bakalářské studium
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 55000 Kč
Angličtina
Zaměření studia Výuka oboru je výhradně v anglickém jazyce. Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a špičkoví čeští odborníci, kteří nepřipravují své studenty jen pro bezprostřední praxi, ale také jim umožňují získat nezbytnou sumu teoretických a praktických znalostí pro další studium.

Mezinárodní vztahy a evropská studia - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Studium nabízí kvalitní vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, významných států a oblastí v evropském regionu, současně se zaměřuje na světová mocenská centra. Klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu a zahraniční politice nejen Československa/Česka, ale zároveň světových velmocí.

Mezinárodní obchod - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Studium nabízí kvalitní vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. Klade důraz na porozumění základním otázkám makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání).

Průmyslové vlastnictví - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Studium nabízí ucelené vzdělání v oblasti autorských a průmyslových práv, licencí, mezinárodních vztahů, marketingové komunikace, průmyslověprávní strategie i trestního práva této oblasti. V navazujícím magisterském stupni je toto studium zaměřeno na mezinárodní otázky a vztahy v tomto oboru.

Veřejná správa - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
základní
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Studium nabízí kvalitní vzdělání v oblasti právní problematiky, například práva občanského, obchodního, finančního, pracovního, sociálního zabezpečení, trestního a dalších právních odvětví. Značný důraz je kladen na správní právo a teorii veřejné správy, jakož i na porozumění speciálním právním předmětům se zaměřením na národní, evropský a mezinárodní kontext.

Anglofonní studia - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Obor Anglofonní studia je koncipován jako interdisciplinární bakalářský studijní program, jehož absolventi se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa, budou schopni na základě poznání historických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostí jevy analyzovat, vyhodnocovat, formulovat problémy a navrhovat jejich řešení.

International Relations and European Studies - magisterské studium
prezenční
Ing/Mgr
 • 3 roky
 • 55000 Kč
Angličtina
Zaměření studia Výuka oboru je výhradně v anglickém jazyce. Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a špičkoví čeští odborníci, kteří nepřipravují své studenty jen pro bezprostřední praxi, ale také jim umožňují získat nezbytnou sumu teoretických a praktických znalostí pro další studium.

Mezinárodní vztahy a evropská studia - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Studium nabízí kvalitní vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů, významných států a oblastí v evropském regionu, současně se zaměřuje na světová mocenská centra. Klade důraz na porozumění základním otázkám evropského integračního procesu a zahraniční politice nejen Československa/Česka, ale zároveň světových velmocí.

Asijská studia a mezinárodní vztahy - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 1 rok
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Zaměření studia Cílem studia je připravit odborníky, kteří propojí znalosti svého původního bakalářského oboru se znalostí problematiky Asie a mezinárodních vztahů. Díky konkrétně vymezenému zaměření na jeden z asijských regionů (Východní Asie - Čína, Japonsko, Korejský poloostrov; nebo Jihovýchodní Asie - Indonésie, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Filipíny atd.) bude absolvent oboru disponovat expertní znalostí konkrétního teritoria, jakož i velmi dobrou obecnou znalostí politických, kulturně historických a ekonomických aspektů Asie jako takové. Toto vzdělání absolventům umožní pochopit postavení Asie a jejích regionů v celosvětovém kontextu.

Evropská studia a veřejná správa - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
Čeština
Obsah studia Navazující magisterský obor Evropská studia a veřejná správa rozvíjí jednak obecný základ oboru a dále dva speciální aspekty evropských studií (teritoriální a regionální studia a veřejnou správu v EU).

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Obsah studia Tento magisterský studijní obor poskytne ve své první polovině studujícím hluboké znalosti z mezinárodních vztahů, evropských ekonomických informací evropského soudního systému, teorie mezinárodních vztahů, antimonopolního práva a práv z duševního vlastnictví a mezinárodních ekonomických vztahů. Další část studia je zaměřena na průmyslové vlastnictví v návaznosti na hluboké znalosti teorie mezinárodních vztahů. Prohloubí zejména poznatky z oblasti antimonopolního práva, nekalé soutěže, oceňování práv k duševnímu vlastnictví, obchodních závazkových vztahů, internetového a počítačového práva, reklamního práva, komunitární známkové a vzorové ochrany a zahrnuje i nejnovější poznatky z oblasti průmyslově právních informací. Tento magisterský studijní obor zahrnuje i výuku odborné angličtiny.

Mezinárodní vztahy a evropská studia - doktorské studium
prezenční, kombinovaná
doktorské
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 10000 Kč
 • 10000 Kč
Čeština
Zaměření studia Absolvent doktorského studia bude schopen vykonávat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz bude kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky, tak aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Standardní doba doktorského studia je tři roky.

Anglofonní studia - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
Čeština