Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Estonská 500, 10100 Praha 10 (+420) 210 088 800 prihlaska@vsfs.cz

Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studium v oborech Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví,Řízení podniku a podnikové finance, Veřejné finance, Veřejná správa a studium v anglickém jazyce, program MBA a BSBA.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, MBA
ekonomické
26138077
romana.lamacova@vsfs.cz
www.vsfs.cz
Čeština
Ne
Ne
recepce : (+420) 210 088 800
Informační centrum: 210 088 827
Informační centrum: 210 088 844
Informace o přijímacím řízením: prihlaska@vsfs.cz
marketingový manažer: jan.pikl@vsfs.cz
Informace: info@vsfs.cz
210 088 851
Program MBA (Master of Business Administration) navazuje na bakalářské studium a zaměřuje se na vrcholové studium problematiky podnikové správy. Tento program je zřizován ve spolupráci s City University of Seattle (oficiální www) a zahajuje se dvakrát do roka.Program MBA je postgraduálním studiem a jeho absolventi jsou připravováni na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních firmách.

Program je rozvržen na 18 měsíců a sestává z 15 kurzů, resp. modulů, v nichž studenti získají profesionální manažerské vzdělání, nezbytné pro vedení podnikového managementu.
Struktura a náplň programu jsou akreditovány významnými americkými institucemi NWCCU (Northwest Commission on Colleges and Universities) a IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) a opírají se o učební plány City University of Seattle (USA), jejíž lektoři tvoří pedagogický sbor.

Podmínkou přijetí do programu MBA je absolvování bakalářského studia završené udělením bakalářského titulu a znalost anglického jazyka. Po úspěšném splnění všech studijních podmínek získá absolvent titul MBA, udělovaný od City University of Seattle, který má platnost po celém světě.
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


V roce 1999 nás založily Bankovní akademie a.s. a Czech Coal a.s. V témže roce jsme získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Regionální působení jsme rozšířili mimo Prahu založením studijních středisek v Mostě a Kladně.

Proč studovat VŠFS

 • Jsme lídrem českého trhu soukromých vysokých škol jak počtem studentů, šíří a kvalitou studijních programů, oborů i směrů, tak vysokou kvalifikací pedagogického sboru.
 • Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studium, a to v prezenční i kombinované formě s využitím prvků distančního vzdělávání.
 • Uplatňujeme individuální přístup ke studentům a absolventům a průběžně inovujeme vzdělávací programy.
 • Komunikujeme s posluchači prostřednictvím internetového informačního systému.
 • K dispozici máme vybavená PC pracoviště, studovnu a knihovnu s velmi širokou a elektronicky organizovanou nabídkou studijní literatury.
 • Šetříme čas a prostředky studentů tím, že přicházíme za nimi. Organizujeme výuku nejen v Praze, ale také ve studijních střediscích Kladno a Most. Skripta a publikace si mohou mimopražští studenti zakoupit on -line.
 • Vytváříme stipendijní fond pro vynikající studenty, posluchače zapojené do pomocné vědecko-výzkumné činnosti a absolventy oceněné cenou prezidentky za vynikající závěrečnou práci. 


28/02/09, 31/03/09, 30/04/09, 31/05/09, 30/06/09, 31/07/09, 31/08/09
Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor.
300Kč - elektronická přihláška, 500Kč - tištěná přihláška
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
12/02/09, 19/02/09, 26/02/09, 12/03/09, 09/04/09, 14/05/09, 11/06/09, 09/07/09, 13/08/09, 01/09/09, 02/09/09, 03/09/09, 04/09/09, 10/09/09 - vždy od 14:00 do 18:00
Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu. Uchazeči dále absolvují písemné rozřazovací jazykové testy (u oborů Aplikovaná informatika a Marketingová komunikace je povinná angličtina, u ostatních oborů si lze vybrat buď angličtinu nebo němčinu). Na základě dalších dobrovolných písemných testů lze identifikovat problémové oblastí studenta Tyto testy si na základě předaného klíče uchazeči sami opraví a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu (vyjma případu, kdy cizinci skládají povinně zkoušku z českého jazyka).

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).
Řízení podniku a podnikové finance - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Obor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků a manažerů pro sféru výroby, obchodu i služeb. Široké spektrum předmětů zahrnuje společenskovědní, jazykový a odborný základ doplněný o dovednostní disciplíny. Na něj navazují odborné předměty, které kromě teo¬rie obsahují praktické aplikace do oblasti řízení podniku, zejména finančních a lidských zdrojů, marketingu a obchodu, účetnictví, investičního rozhodování, controllingu, auditu a dalších činností.

Marketingová komunikace - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Studenti se během tříletého studia seznámí s teorií i současnou praxí komunikace jak na straně zadavatelů, tak i na straně organizátorů a tvůrců. Rozsáhlý soubor předmětů zahrnuje široký základ společensko-vědních oborů, na který navazují specializované předměty orientované na problematiku strategií, způsobů a možností rozvoje marketingové komunikace. Studenti oboru Marketingové komunikace se důkladně seznámí s řídícími a ekonomickými procesy firem včetně vydavatelských domů, dále s podnikovým marketingem, filozofií řízení vztahů se zákazníky, jednotlivými komunikačními nástroji a prostředím vnitřní a vnější komunikace.

Bankovnictví - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Obor seznámí studenty se současným stavem a s vývojovými trendy teorie i praxe bankovnictví a finančního investování. Vedle znalostí obecné peněžní ekonomie a teorie peněz bude absolvent vybaven také specifickými znalostmi o podstatě a fungování širokého spektra nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. Získá znalosti fungování měnové a protiinflační politiky, potřebný národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších ekonomických a společenských souvislostech.

Pojišťovnictví - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Obor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků v pojišťovnictví, zejména v pojištění soukromém. Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech a budou ovládat postupy potřebné při poskytování spektra pojišťovacích služeb včetně aktivit zprostředkovatelů. Získají též znalosti obecné peněžní ekonomie či teorie financí a finančních služeb.

Veřejná správa - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Cílem oboru je připravit posluchače na úspěšnou profesní činnost ve veřejné správě. Základ studia tvoří vědomosti právní, ekonomické a společensko-vědní, a to především politologie, sociologie a psychologie. Nedílnou součástí studia jsou manažerské a komunikační dovednosti. Obsah studijního oboru je koncipován s ohledem na aktuálnost a řešení praktických problémů. Souhrn předmětů představuje praktické dovednosti i ucelenou znalost celé oblasti veřejné správy. V závěru studia si student volí ze studijních směrů Veřejná správa v ČR, Veřejná správa v EU a Politický management.

Veřejné finance - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Oborové předměty seznamují se současným stavem a s vývojovými trendy veřejných financí, veřejné ekonomiky a veřejné správy zejména v podmínkách České republiky. Široká pozornost je věnována i místním rozpočtům a fondům Evropské unie, propojení veřejné ekonomiky a soukromé ekonomiky a regulace soukromého sektoru státem. Zásadní součástí studia je i systém sociálního zabezpečení v ČR včetně jeho probíhajících a potenciálních reforem.

Aplikovaná informatika - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Obor je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy a technologie. Studijní program zahrnuje potřebný teoretický základ z matematiky a informatiky, dále pestrou škálu aplikací v různých oblastech IT a také předměty neinformatické, a to z oblasti ekonomie, sociologie, práva a cizích jazyků. Absolvent proto získá nejen kvalitní přehled o moderních technologiích a systémech (jako jsou vývojová prostředí pro programátory, webové aplikace nebo databázové servery), dovednosti se na vývoji těchto technologií a systémů podílet, ale i schopnost tyto technologie a systémy aplikovat v praxi, ať již v kontextu firemním či ve veřejném sektoru.

Řízení podniku a podnikové finance - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Obor je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na pochopení hlubších a teoretických souvislostí v oblasti makro- i mikroekonomie, především však řízení podniku, podnikových financí a rozhodujících oblastí managementu. Součástí studia je získání znalostí a dovedností v základních disciplinách podnikového řízení – financích a obchodu, stejně jako v oblastech, které jsou v hyperkonkurenčním prostředí v podnikovém řízení obvykle rozhodující – řízení inovací, marketingu a lidských zdrojů. Studium je doplněno zastřešujícími předměty strategického a controllingového charakteru.

Marketingová komunikace - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Magisterské studium oboru Marketingová komunikace je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků připravených zastávat řídící manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech podniků a specializovaných agenturách, dále v oblasti obchodní a finanční sféry a veřejné správy. Studium je v teoretickém základu soustředěno na interdisciplinární poznatky sociálních, kulturních, ekonomických či politických procesů a změn v kontextu globální, transnacionální (multikulturní), pozdně moderní společnosti.

Finance a finanční služby - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Obor je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů s finančním či ekonomickým zaměřením. Obsah oboru odráží především současné vývojové trendy makroekonomie, teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky a ve finančním investování. Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb či změny v organizaci, technických a technologických prostředcích, a to v oblasti bankovnictví a trhů s investičními nástroji. Skladbu předmětů tvoří společný základ (Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní finance, Daňová teorie a politika) a řada oborových a volitelných předmětů, zaměřených především na problematiku bankovnictví a finančního investování.

Pojišťovnictví - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Obor odráží vývojové trendy jak pojišťovnictví, tak s ním přímo souvisejících vědních oborů financí a finančních služeb. Respektuje aktuální posuny soudobého českého soukromého pojišťovnictví, a to v kontextu se směrnicemi Evropských společenství a vývojem ve světě. Obsahové zaměření oboru vychází ze studia pojištění a pojišťovnictví, konkrétně aktivit vyvíjených sektorem soukromých pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů, zprostředkovatelů v pojišťovnictví. Důraz je kladen i na znalosti fungování soudobých finanční trhů a institucí na nich působících ve vzájemné koordinaci v rámci finančních skupin.

Veřejná správa - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Obor je určen především pro absolventy bakalářského studia oboru se správním nebo příbuzným zaměřením. Studium rozvíjí již získané znalosti a je zaměřeno na prohloubení jejich koncepčních a teoretických souvislostí. Výraznou část obsahové náplně tvoří studijní předměty spojené s reformou veřejné správy a způsobem jejího výkonu v současné době, zejména ve vztahu ke změnám souvisejícím s integrací ČR do EU. Pozornost je věnována problematice utváření veřejné správy v EU, modernímu pojetí manažerské funkce a využití moderních IT při výkonu veřejné správy. Součástí studia je i problematika veřejné ekonomiky a marketing ve veřejné správě.

Veřejné finance - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Magisterské studium veřejných financí poskytuje ucelený soubor poznatků teorie a politiky veřejných financí a veřejné ekonomiky, rozvrstvený do jejích klíčových složek jako je teorie a politika daňová, fiskální či penzijní, a to vše v propojení s teorií a politikou měnovou či sociální, jakož i s veřejnými politikami, s teorií veřejné volby, s evropskými a federálními financemi, s místními financemi a v neposlední řadě i s veřejnou správou a předměty společného základu magisterského studia.

Aplikovaná informatika - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
Čeština
Magisterské studium oboru Aplikovaná informatika navazuje na bakalářský studijní program tohoto oboru. Zatímco bakalářský studijní program je zaměřen zejména na vývoj softwaru (programování), vývoj internetových a databázových aplikací a kvalifikovanou obsluhu serverů a počítačových sítí, je hlavní ambicí magisterského studia připravit studenty na pozice manažerů v IT sektoru. Tomu odpovídá i skladba předmětů, která je na magisterském studiu více orientována na předměty ekonomické, manažerské a právní.